1.1 Altan

Det er ikke tilladt at opsætte parabol eller andet ud over altanbrystningen.

På grund af lugtgener og brandfare må der ikke grilles på altanerne, men der henvises til de grønne fællesarealer.

Der må kun påsættes de godkendte altankasser, der hører til altansystemet. Yderligere information herom kan fås hos ejendomsfunktionærerne i kontortiden.

 

1.2 Bad og toilet

I badeværelsets væg mod køkkenet er der indstøbt vandrør og el-kabler, derfor må boring for opsætning af beslag m.m. kun finde sted efter anvisning fra ejendomsfunktionærerne. Før boring SKAL der rettes henvendelse til ejendomsfunktionærerne på ejendommens kontor i åbningstiden, hvor der vil blive udleveret en tegning samt notat fra rådgivende ingeniør Svend Damgaard A/S om krav til udførelse ved ombygning af badeværelser.

Afløb skal holdes rene. Udskiftning af gummipakninger til standardblandings-batterier udføres af ejendomsfunktionærerne uden beregning.

 

1.3 Køkken

I køkkenvæggen mod badeværelset er der indstøbt vandrør og el-kabler, derfor må boring for opsætning af beslag m.m. kun finde sted efter anvisning fra ejendomsfunktionærerne.

Se tegning over bad og toilet.

 

1.4  Ventilation

Udsugningshullerne i køkken og bad må IKKE blokeres. Emhætter må kun tilsluttes det centrale udsugningsanlæg, hvis de er uden motordreven ventilator. Derved virker de som et emfang.

Emhætter med aktivt kulfilter og beregnet til recirkulation af luften kan opsættes uden begrænsninger.

Badeværelsesventilatorer må ligeledes ikke tilsluttes det centrale udsugningsanlæg.

Da det er væsentligt, for at det centrale udsugningsanlæg virker optimalt, at der ikke er opsat emhætter og ventilatorer, med motor, har ejerforeningen bemyndigelse til, for ejerens regning, at få fjernet emhætter og ventilatorer med motor, der skader det centrale udsugningsanlæg.

 

1.5 Radiatorer

Utætte radiatorer og ventiler skal omgående udbedres for ejerens regning af autoriseret Vvs-installatør. Pakninger til standardventiler udskiftes dog af ejendomsfunktionærerne uden beregning.

Ved udskiftning af radiatorer skal den nye radiator, såfremt der ikke er foretaget særlige isoleringsmæssige forbedringer i lejligheden, være en radiator med samme varmeafgivelse som den gamle. Er der foretaget forbedringer af isoleringen, skal der før montering af ny radiator, foretages en ingeniørberegning af de ændrede forhold.

Ved udskiftning af radiatorventiler, skal der, såfremt der monteres termostatventiler, monteres en ventil af typen DANFOSS RA-N-10 mm med en integreret forindstilling. Denne ventil har den for bebyggelsen vigtige fordel, at den senere kan efterreguleres, når alle radiatorer, som er tilsluttet det pågældende automatiksystem, er forsynet med samme ventiltype.

Alle indgreb i varmeanlægget vedrørende skift af radiatorer og ventiler skal udføres af en autoriseret Vvs-installatør og meldes til Ejendomsadministrationen.

Nuværende varmemålere er digitale og fjernaflæses. Leverandøren af varmemålerne samt varmeaflæsningen er Minol.

Brugervejledningen til varmemålerne findens ved nedenstående link: http://www.minol.dk/media/filebank/org/Betjeningsvejledning.M6-M7.pdf

 

1.6 Installation af vaske- og opvaskemaskine

Ved en eventuel installation bør der påmonteres HPFI-relæ og det tilrådes ejeren at tegne en vandskadeforsikring.

Vaskemaskine må benyttes i tidsrummet 7.00 - 22.00 af hensyn til ejendommens øvrige beboere.

Der må KUN tilsluttes lovlige installationer, som skal udføres af autoriserede VVS-installatører, og arbejdet skal udføres efter danske forskrifter og lovgivning.

I tilfælde af vandskader har bestyrelsen bemyndigelse til, på ejerens regning, at bringe ulovlige installationer i orden, eller afmontere defekte maskiner. Det vil i begge tilfælde være ejeren eller dennes forsikring, der skal dække evt. skader på bygningsdele.

 

1.7 Vandskade eller lignende

Bestyrelsen er berettiget til i tilfælde af vandskade eller lignende at skaffe sig adgang til lejligheden ved hjælp af låsesmed for ejerens/lejerens regning med henblik på udbedring af årsagerne til skaden.

Bestyrelsen kan ligeledes ved gentagne vandskader bede en autoriseret VVS-installatør om at efterse samt eventuelt lovliggøre ødelagte eller ulovlige installationer for ejerens regning.

 

1.8 Kabel TV og Internetadgang

Der findes stik til kabel TV i alle lejligheder.

Hvis der ønskes tilslutning til kabel TV og Internet skal det ske direkte til Stofa. Afregning sker ligeledes direkte til Stofa. Ved fejl og mangler skal der ligeledes rettes henvendelse til Stofa af den enkelte beboer.

Ved brug af radio og TV henstilles der til, at der vises hensyn overfor de øvrige beboere i bebyggelsen.

 

2.1 Vaske- og tørrerum

Vasketid til vaskemaskiner og tørretumbler bookes over nettet på www.e-vaskeri.dk.

Det er ikke tilladt at booke mere end 3 timer hver dag.

Vasketøjet skal hentes straks efter endt vasketur, således at andre kan benytte vaskemaskinerne.

Maskinerne skal rengøres efter brug. Der er opsat vaskeanvisning i vaskerummene.

Af hensyn til ejendommens øvrige beboere må vaskerummet kun benyttes fra kl. 7.00 til kl. 22.00.

Det er ikke tilladt systematisk at vaske i andre blokke end den man bor i.

Tørrerummet skal altid være aflåst, og vasketøjet skal hentes straks efter at det er tørt, således at andre kan benytte tørrerummet.

 

2.2 Barnevogne og cykler

Barnevogne og legeredskaber m.v. må ikke placeres på flisegangene eller i indgangspartierne om natten, men der henvises til de respektive kælderrum. Cykler og knallerter må ikke sættes på gangstierne eller i indgangspartierne, men skal placeres i cykelstativerne.

Ubenyttede barnevogne og cykler på fællesarealer og i kældre vil efter forudgående mærkning blive opbevaret af viceværterne i 3 måneder, og derefter bortskaffet.

 

2.3 Andre effekter

Andre effekter der placeres i de fælles kælderrum og arealer, uden aftale med viceværterne. Fjernes for ejerens regning af viceværterne til timebetaling.
Startgebyr kr. 500 + timebetaling – opkræves over fællesudgifterne.

 

2.4 Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i kældre, vaske- eller tørrerum, eneste undtagelse er de lejede hobbyrum

 

3.1 Fælles arealer

De grønne områder stilles under beboernes beskyttelse. Beskæring af træer eller buske må kun finde sted efter aftale med bestyrelsen.

Fugle og andre dyr må ikke fodres på de grønne arealer, da det kan tiltrække bl.a. rotter. Fodring af fugle må kun ske på de opsatte foderpladser.

Henkastning af papir, flasker og andet er ikke tilladt.

 

3.2 Parkering

Parkering skal foregå på de anviste P-pladser. Foran de gule afmærkninger er der parkeringsforbud - bl.a. for at friholde adgangsveje for redningskøretøjer i tilfælde af ulykker.

Kørsel med motorcykler og knallerter må ikke finde sted på fællesarealerne.

Undgå af miljømæssige hensyn at lade motoren gå i tomgang.

Parkering af campingvogne og lignende er ikke tilladt på områdets P-pladser. Ved vinter- eller forårsklargøring af campingvogne kan der for en kortere periode gives tilladelse til parkering på en af bestyrelsen anviste plads. Bus samt lastbilsparkering er strengt forbudt.

Efterladte eller ulovligt parkerede biler fjernes, uden forvarsel for ejerens regning.

 

3.3 Leg

Børn må ikke lege i trappeopgangene, på parkeringspladserne og i kældrene. Leg og boldspil må foregå på legepladserne. Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre og trappegange. Ejendommen, samt dens inventar og installationer må heller ikke på anden måde beskadiges.

 

3.4 Husdyr

Hunde SKAL holdes i snor. Såfremt hunde besørger på fællesarealerne, påhviler det hundeholderen at fjerne efterladenskaberne straks.

Ejerforeningen kræver at hunde bærer hundetegn, og at de er øretatoverede eller forsynet med chip efter gældende dansk lovgivning.

Ejerforeningen kan, ved vedvarende klager fra andre beboere, forlange foranstaltninger, således at husdyr ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere.

 

3.5 Containerhuse

Der må ikke placeres storskraldsaffald i containerhusene. Dette fjernes for ejerens regning.
Startgebyr kr. 500 + timebetaling for bortskaffelse – opkræves over fællesudgifterne.

 

3.6 Trappeopgange

Det er ikke tilladt at ryge i trappeopgangene

 

4.1 Utætheder

Utætheder og indslag af regn eller sne, samt enhver beskadigelse af ejendommen eller dennes installationer, skal omgående anmeldes til ejendomsfunktionærerne.

 

4.2  Slagboring m.m.

Slagboring, hamren og banken må kun finde sted på hverdage i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 18.00. Lør., søn og helligdage kun i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 14.00. Der henstilles til at udvise hensyn til de øvrige beboere.

Borehammer kan lejes på ejendommens kontor i kontortiden. Leje i perioden mandag til torsdag eller torsdag til mandag kr. 25,00. Der betales et depositum på kr. 100,00. Der skal gives meddelelse om evt. ødelagte bor ved afleveringen. Bortkomne bor skal erstattes.

 

4.3 Skiltning

Skiltning må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse. Endvidere er det forbudt at ophænge reklamer o. lign. i bebyggelsens opgange uden bestyrelsens tilladelse.

 

4.4 Generelt

Enhver form for forurening af ejendommen og dens omgivelser er forbudt. Der må ikke i det ejede/lejede anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til fare eller gene for ejendommen eller beboerne.

Er en beboer skyld i at trapper eller opgange tilsvines, må nødvendig rengøring omgående foretages af vedkommende beboer eller for dennes regning.

Ved skader på ejendommen eller noget til bebyggelsen hørende vil den pågældende blive gjort erstatningsansvarlig.

Såfremt ejendommes administrator eller ejerforeningens bestyrelse bliver bekendt med overtrædelse af denne husorden, vil den pågældende modtage advarsel herom. I gentagelsestilfælde vil foreningens vedtægter om misligholdelse blive bragt i anvendelse.

Beboerne opfordres til at aflevere en reservenøgle til ejendomsfunktionærerne, der opbevarer dem et forsvarligt aflåst sted i bebyggelsen. Nøglen kan bruges til hurtigt at skaffe sig adgang til lejligheden i tilfælde af vandskade. Derudover er det en god sikkerhedsforanstaltning, hvis man taber sin nøgle eller smækker sig ude.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk