Vedtægter

(Dette er en renskrift, stavefejl o.lign er rettet i det omfang de er fundet. sidst revideret Maj 2007)

 

§ 1.

Navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er SNERLEHØJ II, og dens hjemsted er Helsingør.

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr.nr. 10a og 10d Helsingør Købstads Markjorder, og varetage de anliggender såvel enkelte, som fælles, der er knyttet til at være ejer af ejerlejligheder i ejendommen.

 

 

§ 2.

Generalforsamling.

(ændring/tillæg tinglyst 29.07.1993)

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at ²/? af de stemmeberettigede såvel efter antal, som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end ²/? af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst ²/? af de mødte efter antal og fordelingstal tilstedeværende stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 21 dage, og på denne kan forslaget vedtages med ²/? af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

  1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godken­delse af årsregnskabet, med påtegning af revisor.
  2. Valg af bestyrelse.
  3. Valg af suppleanter.
  4. Valg af revisor og suppleant for denne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens med­lemmer, efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsorden.

Forslag, der ønskes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlæges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen an­givet sted.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen.

Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling, må være indgivet senest 15. februar.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, registreret partner, samlever, hvor medlemmet og partneren har haft fælles folkeregisteradresse i mindst 2 år forud for generalforsamlingens afholdelse, eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden.

 

 

§ 3.

Bestyrelsen

(ændring/tillæg tinglyst 29.07.1993)

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Valgperioden er forskudt, således at kun halvdelen er på valg et bestemt år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i ulige årstal, er på valg igen næste ulige årstal. De 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i lige årstal, er på valg igen næste lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, formand og næstformand. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, hvor medlemmet og samleveren har haft fælles folkeregisteradresse i mindst 2 år forud for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen afgør selv i overgangsperioden, hvem af de 5 valgte medlemmer, der er valgt for 2 år, og hvem der er valgt for 1 år.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i utide bliver mindre end 5, skal bestyrelsen snarest supplere sig med, de valgte suppleanter, således at antallet stadig andrager 5. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsik­ringer, (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring) renholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene afkræves med passende varsel.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme ud­slaget.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

 

 

§ 4.

Medlemmerne.

(ændring/tillæg tinglyst 29.07.1993)

Medlemmer af foreningen er samtlige ejendommens ejerlejlighedsejere. Enhver ejer har pligt til at være medlem af foreningen. Ophører et medlem med at være ejer af en ejerlejlighed i ejendommen, bortfalder medlemspligten. Medlemspligten indtræder, når skødet på ejerlejligheden er tinglyst, det være sig betinget eller endeligt uden præju­dicerende retsanmærkninger.

Køberen af en ejerlejlighed hæfter personligt for de på ejerlejligheden værende restancer til ejerforeningen fra tidligere ejere, bortset fra køb på tvangsauktion.

 

§ 5.

Tegningsret.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for be­styrelsen og et medlem af denne. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollek­tiv.

 

 

§ 6.

Bidrag til og hæftelse for fælles udgifter.

(ændring/tillæg tinglyst 20.06.1975 & 01.08.2006)

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne. Til dækning af de foreningen på­løbne fælles udgifter, herunder varme skal hvert medlem bidrage med et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet driftsbudget for det kommende regnskabsår. Bidraget betales i forhold til ejerlejlighedernes fordelingstal med 1/12 hver den 1. i måneden.

I tilfælde af store uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstra ydelser. Til sikkerhed for betaling af dette bidrag, og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgift ved et medlems mis­ligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hvert en­kelt ejerlejlighed for kr. 5.000,00 og disse skal uden særlig påtegning til enhver tid respekteres størst mulig lån af almindelig og særlig realkredit med og uden kaution, sparekasselån til forhøjet rente med og uden kaution og andre offentlige lån med sta­tutmæssige forpligtelser samt de ved I/S SNERLEHØJ II foretagne salg af ejerlejligheder udstedte sælgerpantebreve.

 

§ 6a.

 (tillæg tinglyst 16.05.2007)

Til yderligere sikkerhed for medlemmernes betaling af de i § 6 nævnte krav begæres nærværende vedtægstsbestemmelse lyst pantstiftende på ejerlejlighed nr. 1-216 for kr. 25.000,- pr. lejlighed

 

§ 7.

Varmeregnskab.

(ændring/tillæg tinglyst 20.06.1975)

Samtlige udgifter til ejendommens og de enkelte ejerlejligheders opvarmning, ejen­dommens elforbrug samt til administration heraf, pålignes forholdsmæssigt samtlige ejere. Efter den til enhver tid gældende lejelov herom.

 

 

§ 8.

Forsikringer.

Forsikringer, såsom bygningsforsikring, kombineret hus- og grundejerforsikring og glasforsikring m.m. er fælles for samtlige ejerlejligheder i ejendommen og omfatter også fælles anlæg.

Forsikringer kan derfor ikke opsiges af den enkelte ejerlejlighedsejer, men kun af for­eningen som sådan.

 

 

§9.

Benyttelse.

Ejerlejlighederne må kun benyttes til beboelse samt liberale erhverv.

Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. Såfremt en ejer af en ejerlejlighed måtte ønske at udleje sin ejerlejlighed, skal han gøre dette ved en af boligministeriet god­kendt lejekontraktsformular, og lejemålet er herefter med de modifikationer, der måtte følge af lejekontrakten, undergivet lejelovgivningens almindelige regler.

De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.m. er nærmere fast­lagt ved en for ejendommen gældende husorden, hvis indhold kun kan ændres ved beslutning af generalforsamlingen. Benyttelse skal udøves i overensstemmelse med de i lejeloven givne gældende regler for lejemål.

Såfremt en ejer overtræder husorden eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser over­for foreningen af ejerlejlighedsejere eller dennes medlemmer, kan foreningen iværk­sætte sanktioner mod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om mislighol­delse, hvilket medfører, at foreningen kan pålægge en ejer – eller evt. lejer – at fraflytte lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejerens forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer. Såfremt ejerens evt. ejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelsen var udøvet af ejeren selv.

Ejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre el­ler ydersiderne af vinduernes træværk, lade opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse.

 

 

§ 10.

Vedligeholdelse.

(ændring/tillæg tinglyst 29.04.2003)

Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen.

Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig stedse at holde sin lejlighed vel vedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelses­pligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligehol­delse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet pålæg in­denfor en frist af 2 måneder.

Indvendig vedligeholdelse omfatter udover maling, hvidtning og tapetsering, fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, varmeanlæg, varmeledninger, vandhaner, sanitære installationer, kort sagt alt hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge, hvorimod vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fælles installationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen. De ejerlejlighedsejere, til hvis ejerlejlighed der er tilknyttet altan, har selv vedligeholdelsen af vinduer ud mod altanen samt altandøren.

 

 

§ 11.

Administration.

(ændring/tillæg tinglyst 29.07.1993)

Generalforsamlingen ansætter en administrator eller forretningsfører til at varetage administrationen af ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Administrator/forretningsfører har adgang til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan give administrator/forretningsfører tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender. Administrator/forretningsfører kan være såvel en enkelt person som en juridisk person.

Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, købe ad hoc advokatbistand. Generalforsamlingen opsiger administrator/forretningsfører. Opsigelse af administrator/forretningsfører kan ske med 6 måneders varsel til den 1. januar.

 

 

§ 12.

Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang en indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

 

 

§ 13.

Viceværtlejlighed

(Denne bortfaldt ved ændring/tillæg til vedtægterne, tinglyst 29.07.1993)

 

 

§ 14.

Foreningens opløsning

I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen vælger generalforsamlingen et likviditetsudvalg, der foretager de fornødne skridt til foreningens opløsning.

 

 

Nærværende vedtægter, der uden yderligere påtegning til enhver tid respekterer størst mulige lån af almindelig og særlig realkredit, sparekassemidler, alle med og uden kaution samt til forhøjet rente og andre offentlige lån med statutmæssige forpligtelser, samt sælgerpantebreve til I/S SNERLEHØJ II vil være at tinglyses som servitutstiftende for så vidt angår §6 tillige som pantstiftende på ejendommen matr. 10a og 10d Helsingør Købstads Markjorder.

Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse samt panthavere.

Med hensyn til servitutter og panthæftelse henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

 

ad. grundfond

(ændring/tillæg af 20.06.1975)

Såfremt ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal måtte forlange, at der oprettes en grundfond i henhold til den af Boligministeriet udarbejdede normalvedtægt, kan det ikke pålægges de oprindelige ejere af ejerlejlighederne I/S SNERLEHØJ II, Strandgade 51, 3000 Helsingør, at svare bidrag til denne fond.

 

ad. medlemmernes forhold til regnskabsresultatet.

(ændring/tillæg af 20.06.1975)

Eventuelt overskud eller underskud på årsregnskabet fremføres til næste års regnskab. Medlemmerne kan på ingen måde disponere over enkeltdele af foreningens formue, almindelige medlemmer har intet krav på udbetaling af noget beløb.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk